ACTIVIDADES NAS QUE NON SE APLICA O IRPF XERAL.

Na actualidade, están obrigados a reter os seguintes suxeitos: as persoas xuridicas e as entidades en rexime de atribución de rentas, os empresarios individuais e os profesionais en canto as rentas suxeitas a retención satisfeitas no exercicio de súa actividade e os que non residan en España pero operen nela.

Os  porcentaxes de retención de ingresos a conta do IRPF para rendementos de actividades económicas quedarán da seguinte maneira:

Actividades profesionais : será del 15% en xeral y el 7% durante los dos primeiros años de actividade.

As actividades ganadeiras, agrícolas e forestais, el 2% que se rebaixara hasta el 1% en caso de actividades ganadeiras de engorde de avicultura e porcino.

Para determinadas actividades empresariais que establezan o seu rendemento neto por un método de estimación obxetiva será del 1%. Entre elas encontrase actividades de reformas, construción, albañileria, carpintería, fontanería, cerraxería, confección de roupa, transportes e fabricación de mobles.

En xeral aplicaranse o 19% nos seguintes casos:

  • Rendementos de capital mobiliario.
  • Rendementos procedentes do subarrendamento ou arrendamento de bens inmobles.
  • Ganancias de patrimonios de Fondos de inversión e aproveitamento forestal en montes de carácter público.
  • Concursos, xogos e rifas.
  • Cesión de dereitos de imaxe.
  • A propiedade intelectual, industrial, prestación asistencia técnica, así como o arrendamento de bens mobles.

Terán a obrigación de reter cando satisfagan rentas suxetas a retención os seguintes suxetos:

As persoas xurídicas e demáis entidades, ademais da comunidade de veciños e as organizacións en réxime de atribución de rentas.

Os empresarios individuais e os profesionais en canto as rentas suxetas a retención satisfeitas no exercicio da actividades.

As entidades, persoas xurídicas e físicas que non residan en España pero que operen no país a través do establecemento permanente, por os rendementos de traballo que satisfagan, ademáis como outros rendementos sometidos a retención e ingreso aconta que impliquen gasto deducible de acordo co IRPF de No residentes.

Por a súa parte, o retenedor verase obligado a presentar as declaracións de cantidades retidas e ingresadas, detraer os rendementos que pague o porcentaxe que corresponda en función da natureza de rentas aboadas, ingresar no Tesoro as retencións a conta que deba practicar e, entregar o contribuínte un certificado con datos que aparezan na declaración  anual, o ingreso e retención a conta realizados para satisfacer as rentas e porcentaxes que se aplicou.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad