AXUDAS A PARTICULARES PARA PROXECTOS TÉRMICOS DE BIOMASA.

PRAZO PRESENTACIÓN: 01/02/2016 – 01/03/2016

BENEFICIARIOS:

Poderán ser beneficiarios das subvencións as persoas físicas de dereito privado, propietarios ou titulares de calquera dereito sobre inmobles de dereito residencial, comunidades ou mancomunidades de veciños.

REQUISITOS:

 1. Que non estean iniciados as actividades na data de presentación da solicitude.
 2. Que se desenvolva nas zonas rurais de Galicia. Entendendo por rural aquelas zonas que non consideradas densamente poboadas ( urbanas) no seu territorio. No caso de Galicia, só Terán a consideración de zonas urbanas os 7 concellos de núcleos de poboación grandes da comunidade autónoma ( A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela).
 3. Que sexan finalistas, é dicir, que no momento da certificación final cumpran os obxectivos e función para os que foron aprobados.
 4. Que sexan viables tecnicamente.
 5. Que se axusten á normativa sectorial ( comunitaria, estatal e autonómica) en materia enerxética.
 6. Que se axusten ás especificacións indicadas nas bases.
 7. Que o solicitante ou entidade colaboradora non sean sancionados.
 8. A entidade colaboradora no caso de pago indebido quedará obrigada a reembolsar o importe.

SUBVENCIONABLES:

 • custo de equipamentos térmico e os seus accesorios principais do mesmo.
 • Resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento.
 • custo do sistema de almacenamento do combustible.
 • custe do sistema de alimentación do combustible.
 • custe de montaxe e conexinado.
 • IVE excepto cando non sexa recuperable conforme a lexislación do IVA.

NON:

 • Os gastos de funcionamento de actividade subvencionada e material funxible en xeral.
 • Os gastos anteriores a presentación da solicitude.
 • Reposición ou mera sustitución de equipamentos existentes. A estes efectos entenderase por gastos de reposición ou substitución aqueles que se limiten a substituír unha maquina existente ou parte da mesma por unha maquina nova e moderna sen ampliar capacidade de produción en máis dun 25 % ou introducir cambios fundamentais na natureza da produción ou tecnoloxía correspondente.
 • Equipamento e materiais de segunda man.
 • A simple reposición ou substitucións e equipamento e maquinaria.
 • As obras de mantemento e os gastos de aluguer.
 • As taxas e licenzas administrativas.
 • As partidas de gastos xerais e beneficio industrial.
 • As conducións de distribución interior do calor e os equipos emisores.

A solicitude deberá ser cumprimentada por unha das entidades colaboradoras, quer serán as encargadas de tramitar o procedemento , comprobando que o solicitante cumpre con todos os requisitos esixidos na orden. Unha vez comprobado e cumplimentado a solicitude debe imprimirse por duplicado obrigatoriamente . Deberá achegarse:

 • Memoria técnica con:
 • Descrición da instalación proxectada segundo o modelo dispoñible.
 • Planos de situación.
 • Folla con características da caldeira.
 • Declaración de conformidade da caldeira segundo a normativa vixente.
 • Obrigatorio presentar tres ofertas da instalación que se pretende levar a cabo.
 • Oferta cunha das entidades colaboradoras.
 • Demostrar a titularidade do ben inmoble ou territorio.

 

Contía da Axuda:

Intensidade máxima da axuda,, segundo o tipo de beneficiario, será de 50 %.

Contía máxima da axuda será de 50.000€.

A contía máxima por entidade colaboradora será de 120.000€ e o número máximo de proxectos subvencionados 30.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad