SUBVENCIÓN AVALIACIÓN INFORME DE EDIFICIOS

  • ¿ En que consiste a Avalición de edificios?

E un documento no que se acredita a situación na que se encontran os edificios, en relación o seu estado de conservación, co cumplimento da normativa vixente sobre accesibilidade universal, e o grado de eficiencia enerxetiva. A administración urbanística, pode requerirllo os propietarios de inmuebles ubicados en edificios con tipoloxia residencial de vivenda colectiva.

  • ¿ Quen esta obligado?

Segundo o artigo 4 da Ley 8/2013, teñen o carácter de obligados os propietarios de inmuebles ubicados en edificios de tipoloxia residencial de vivenda colecta que teñan una antigüidade superior os 50 anos. Segundo o artigo 2.6 da mesma Ley, entendese por edificios de tipoloxia residencia de vivienda colectiva «O composto por máis dunha vivenda, sen perxuizo do que pode conter, de maneira simultanea, outros usos distintos do residencial. Con catacter asimilado entendese incluida esta tipoloxía, o edificio destinado as ser ocupado ou habitado por un grupo de persoas que, sin constituir un nucleo familiar, compartan servicios e sometan a un reximen común, tales como hoteles ou residencias». En principio, salvo que a normativa autonomica ou municipal o incluian, excluense por tanto as viviendas unifamiliares.

Tamen estan obligados a realizar o IEE os propietarios de calquer edificio, con independencia da súa antigüidade, cando pretendan solicitar axudar publicas para realizar obras de conservación, de accesibilidade ou eficiencia enerxetica, sempre con anterioridade a formación da petición da correspondente axuda.

  • ¿ Que técnicos son competentes?

O artigo 6.1 da Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración e Renovación Urbanas, establece que son competentes os técnicos facultativos, así como as entidades de inspección registradas que existirán nas Comunidades Autónomas, siempre que cuenten con dichos técnicos.

Pois ben, para esto, establecense unhas subvencións en concorrencia competitiva  a través de convocatoria publica , hoxe 6 de Abril,  Subvención destinada a cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condiccións de accesibilidade, eficiencia enerxetica e do seu estado de conservación.

Podrán beneficiarse destas subvencións as comunidades de propietarios e as agrupacións de comunidades de propietarios legalmente constituidos, así como as persoas propietarias unicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio antes de que finalice o ano 2015.

Para máis información:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150406/AnuncioCA02-250315-0006_gl.html

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad