CAMBIOS EN CERTAS AXUDAS PARA AUTONOMOS.

O boletín Oficial del Estado ( BOE), publica numerosas modificacións que afectan as axudas recibidas por autónomos.

En relación, a nova lei 31/2015 establece a posibilidade de que os desempregados que se den de alta como autónomos poden compatibilizar a prestación mensualmente coa nova actividade durante un máximo de 270 días.

Esta normativa, puntaliza que están excluídos de esta posibilidade aqueles que obteñen o pago único a prestación por desemprego en 24 meses inmediatamente anteriores a súa modificación, así como os traballadores autónomos que suscriban un contrato coa empresa ou empregador para os que se prestaron os servizos por conta allea.

Do mesmo modo, tamén se modifica a regulación relativa a bonificacións e bonificacións da cota da Seguridade Social aplicables os traballadores por conta propia.

En este, sentido, establecese como tarifa plana 50 euros para profesionais que causen alta inicial ou que non houberan estado en situación de alta nas últimos cinco anos inmediatamente anteriores.

Por outra parte, os familiares e cónxuxes de traballadores autónomos que se incorporen a este réxime e colabores con eles mediante realización de traballos pódense beneficiar de bonificacións do 50 % da cota durante 18 meses e 25 % seis meses adicionais. Sempre , matizan desde a organización de traballadores autónomos UPTA, que estes non houberan realizado traballos co mesmo profesional nos 5 anos anteriores.

Por o contrario, hai, que mencionar, que ha cotización dos autónomos sustituidos por razón de baixa por maternidade, adopción ou acollemento resultarán beneficiosos dunha bonificación do 100 % da cota sobre base mínima. Así mesmo, consérvanse os dereitos de prestación por desemprego mentres se realicen un traballo por conta propia durante un prazo inferior a cinco años.

De feito, para a súa recuperación a nova normativa establece que o afectado debe acreditar que finalizou a causa de suspensión e que a mesma constitúe inscrición como demandante de emprego.

Sin duda, unhas medidas esperadas.

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad