Novedades para o Ano 2018.

O ano 2018 ven cargado de novidades lexislativas, prometendo ser un exercicio cheo de cambios. Por iso, facemos un breve resumen  da normativa importante que afecta a empresas e que sabemos que entrará en vigor no ano 2018.

Dentro das Lei de autónomos 6/2017 de Reformas Urxentes de Traballo Autónomo, aínda que é de aplicación dende o pasado 25 de outubro, non obstante hai medidas que non entran en vigor ata o 2018, entre elas:

  1. Ampliación da tarifa plana de 50 euros para os novos autónomos ata un ano.
  2. Redución de recargo por ingresos fora de prazo.
  3. Dedución por gastos de Suministros cando se desenrrolle a súa actividade no seu domicilio habitual.
  4. Dedución por gastos de manutención con limite diario de 26.67€ (48.08 € si es estranxeiro).

Outra das grandes novidades que chega co ano 2018, será a nova Lei de Protección de Datos.

O goberno aprobou p proxecto de Lei Organiza de Protección de Datos de Carácter Persoal, que entrará en Vigor a súa entrada o 245 de Maio de 2018. Ata esa data, as empresas deberán adaptarse para cumprir coas novas directrices. Entre elas, destacar que desaparece o consentimento tácito, será necesario obter unha afirmativa expresa por parte do usuario e vanse regularizar situacións nas que existe interes publico (video-vixilancia, listas Robison…).

Hai que ter en conta a inminente chegada desta norma e fundamental para as empresas, xa que a mesma completa sancións moi elevadas para aquelas que  incumpran.

Nova Lei de Contratos de Sector Público, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018. O texto recolle novidades interesantes para as empresas que traballan habitualmente coa administración: Suprimindo a posibilidade de contratación sen publicidade, introduce a obrigación de facturar de forma electrónica e a posibilidade de pago directo da Administración os subcontratistas, entre outras.

Outras das novidades según adiantou a ministra Fátima Báñez, para o ano 2018 e que se vai simplificar o modelo de contratación 3 modelos: contrato indefinido, temporal con indemnización crecente y contrato de formación.

O novo contrato temporal permitirá elevar a indemnización gradualmente ata equiparar o indefinido. Os traballadores incrementarían o seu dereito a indemnización de forma que, o finalizar o período máximo de contratación, fose 20 días por ano traballado.

A proposta inclúe incentivos para as empresas que opten por a contratación indefinida y penalizacións para aquelas que abusen de contrato temporal, o denominado bonus/malus.

Ademais emprego adianta que a reforma irá acompañada dunha serie de incentivos para a transformación de contratos de formación en indefinidos e contratos de practicas. Así mesmo, contemplase a flexibilización de contrato de formación e aprendizaxe e un complemento salarial de 430 euros para todos aqueles xovenes de Garantía Xuvenil que sexan contratados mediante esta modalidades.

A día de hoxe, todas estas medidas están sendo negociadas cos diferentes axentes sociais, tratando de obter o consenso que da solvencia a presentalas.

Outras medias previstas para o 2018:

A nova Lei Hipotecaria esperase para o primeiro trimestre de 2018: o CONSELLO DE Ministros aprobou o texto, que pretende reforzar a transparencia dos contratos hipotecarios, reducir as comisións que pagan os clientes e traspoñer a directiva europea en materia hipotecaria.

A Lei de procedemento de admirativo común, a pesares de que xa esta en vigor, facemos memoria e vemos que algunhas medidas se retrasaban ao ano 2018. Segundo a disposición sétima “ as provisións relativas o rexistro electrónico, rexistro electrónico de apoderamento, rexistros de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico de administración e archivo electrónico produciran efectos os dous anos na entrada en vigor da Lei.

Los cambios introducidos en la normativa de la ITV entrará en vigor el 20 de maio de 2018. A lei introduce novas exixencias para os propietarios dos vehículos destinados a detectar posibles fraudes e manipulacións, e controles para emisións contaminantes. Algo positivo e que, a partir desa data, recoñecerase o certificado emitido por outros países da UE nos  titularidade de vehículos.

Entre as 287 normas previstas tamén se inclúe a aprobación dun esquema de resolución extraxudicial de conflitos financeiros, modificación nos mercados de valores e cambios na Lei de impostos de sociedades.

Sen dubida presentase un ano movido a nivel lexislativo.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad