PERMISOS LABORALES PARA VOTAR E PARTICIPAR.

O próximo 24 de maio, celébranse as eleccións , no cal participarán numerosos cidadáns nas súas mesas electorais os cales teñen uns dereitos laborais, tanto os traballadores por conta axena como o persoal da administración que o día das eleccións presten servizo o día das eleccións, dispoñendo de ata catro horas libres para o exercicio do voto, que serán retribuídas.

Se ademais se Presidente, vogal, interventor ou apoderado da mesa electoral, terás dereito durante o dia da votación a un permiso retribuído da xornada completa si ese día non descansas, e os tres primeiros ademais a una redución da súa xornada de traballo de cinco horas o dia inmediatamente posterior.

Permisos para traballadores votantes:

  • Si o horario de traballo coincide por menos de dúas horas: non ten dereito retribuído.
  • Si o horario de traballo coincide entre dúas e menos de catro horas: permiso retribuído de dúas horas.
  • Si o horario de traballo coincide entre catro e menos de seis horas: teñen dereito a tres horas.
  • Si o horario de traballo coincide con seis ou mais horas: teñen dereito a catro horas.

Para aqueles traballadores que realicen o seu traballo lexos do domicilio habitual ou en condicións de especial dificultade para votar. Teñen os mesmos permisos que os traballadores votantes, pero para formular persoalmente a solicitude de certificación acreditativa da súa inscrición no censo electoral e a remisión o voto por correo.

Permiso para traballadores membros das mesas electorais e interventores do partido político. Gozan do permiso retribuído durante toda a xornada laboral e 5 horas o día inmediatamente posterior.

Permisos para os traballadores que sean apoderados. Teñen o mesmo dereito o permiso retribuído durante toda a xornada laboral.

Permisos para candidatos. O persoal o servizo da administración que se presente como candidato as elección poderá, previa solicitude, ser dispensado durante o tempo da duración da campaña electoral.

Cambios de turno. Si o traballador e membro duna mesa electoral, interventor ou apoderado tivera de traballar no turno de noite na data inmediatamente anterior a xornada electoral a empresa, a petición do interesado, deberá cambiar o turno.

En canto a comunidade Autónoma de Galicia, rexese por a seguinte normativa:

– Orden de 24 abril de 2015 por la que se regula el exercicio o dereito ao voto de las persoas traballadoras por conta axena en las eleccións locais convocadas para el día 24 de maio de 2015 por el Real decreto 233/2015, de 30 marzo, por el que se convocan eleccións locais y a las asembleas de Ceuta y Melilla para el 24 de maio de 2015 (DOG 29-4-15).

– Orden de 24 abril de 2015 por la que se regula el exercicio dos dereitos electorais del persoal al servizo de la Comunidade Autónoma de Galicia en las eleccións convocadas para el día 24 de maio de 2015 por el Real decreto 233/2015, de 30 marzo (DOG 30-4-15)

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad