SUBVENCIÓN CASTAÑOS 2016

Orde 22 de Xuño de2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais cofinanciados cp Fpmdp Europeo agricutulra de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014 -2020 e se convocan para o exercicia orzamentario 2016.

 

Prazo: 1 mes .- hasta 28 Xullo.

Procedemento MR674A

¿ Que térrenos?

Poderán ser obxecto de axuda todo tipo de terreos que estean identificados no Sistema de Identificación xeográfica de parcelas agrícolas:

 • Forestal
 • Pasto con arboredo.
 • Pasto arbustivo.
 • Improdutivo
 • Pasteiro
 • Froiteiras
 • Terra Arable.

¿Beneficiarios?

As sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma individual, as sociedades ou agrupación de propietarios particulares legalmente constituídas, cooperativas agrarias, os pro- indivisos, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común.

¿ Intensidade de Axuda?

80 % e axuda calcularase sobre o custo real subvencionable do investimento determinado, IVE excluído.

¿ Que se subvenciona e importes máximos?

Gastos en plantación forestal: inclúese:

Tratamento de vexetación preseexistente, preparación previa do terreo, adquisición de planta, protección de planta mediante protectores, os titores e outros materiais necesarios, e a plantación propiamente dita.

O proxecto técnico non SUBVENCIONABLE.

 • 100 plantas/ha (10×10) : planta enxertada 2200 €/ plantacións de plantas portaenxerto : 1600€/ha.
 • 69 plantas/ha (12×12) plantacións de planta enxertada: 1800 €/ plantación de planta portaenxerto: 1400 €/ha.
 • 50 plantas/ha (14×14) plantacións de planta enxertada 1500 €/ plantación de planta portaenxerto 1200€/ ha.

Prima de mantemento:

Coidado, mantemento, enxertía, no caso de ser necesario e demais traballos do castiñeiro para froito.

 • 100 plantas/ha (10×10): plantación de planta enxertada: 400€.
 • 69 plantas/ha (12×12) plantación de planta enxertada: 350€.
 • 50 plantas/ ha (14×14) : plantación de planta enxertada: 300€.

Infraestructura de acompañamento:

Localizarse dentro da finca ou estremeiras coa área obxeto da plantación.

O valor máximo de investimento en euros por quilometro de actuación que se realicen ao abeiro desta orde:

 • 00 (máximo subvencionable un cartel por solicitude).
 • 7000,00 por km de peche.

IVE NON SUBVENCIONABLE.

CONDICIÓNS TÉCNICAS:

A densidade da plantación:

Maxima 100 plantas/ ha y minima 50 plantas/ha.

Deberán cumprir a prevención e defensa contra incendios.

CONDICIÓN DO PROXECTO TECNICA.

Incluír unha cartografía planos sobre mapas oficiais en escala 1:5.000.

Farase constar no proxecto das actuacións se a superficie de actuación, si hai camiño de Santiago por exemplo.

Si hai afectados por el patrimonio cultural.

Deberá conter:

 • Superficie, localización, estremeiros, accesos.
 • Descrición da densidade social e traballos de mantemento.
 • Cartografía.
 • Fichas Sixpac e desagregación dos traballos por parcelas e recintos Sixpac.
 • Soporte dixital vectorial.
 • Estudio básico de seguridade e saúde.
 • Prego de condicións técnicas.

Superficie minima.

A superficie mínima será de unha hectárea para monten veciñais en man común, cooperativas agrícolas, comunidades de bens, persoas xurídicas ou sociedades.

Particulares: 0.5 hectáreas.

Compromisos:

O titular comprometese a manter a plantación un total de 20 anos así como as súas infraestruturas de acompañamento.

Xustificación da subvención:

Dous funcionarios da Consellería do Medio rural realizaran una inspección no campo para verificar a superfice e comprobar o proxecto tecnico.

Memoria de actuación xustificativa.

 • Acreditar a plantación
 • Contía de subvención calculada sobre a base das actividades subvencionables.
 • Ingresos ou axudas que financien a actividade subvencionada.
 • Arquivo grafico con GPS en soporte dixital tipo shape.
 • Documentación fitosanitaria.
 • Certificado final emitido por o director de obra.
 • Facturas e xustificantes de gasto.
 • Xustificantes de pago en efectivo.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar las cookies haciendo clic en el botón Acepto o configurarlas o rechazar su uso haciendo clic en la Política de cookies    Configurar
Privacidad